Το μπάσκετ πέρα από τα βασικά και τα συστήματα

Έκπτωση 10%
27.50
24.75
Κερδίζετε: 2.75
Διαθέσιμο
+
Αποστολή
 • — Αττική από 2,50€
 • — Υπόλοιπη χώρα από 3,50€
Τρόποι Πληρωμής
 • — Αντικαταβολή
 • — Visa και MasterCard
 • — Κατάθεση σε λογαριασμό
 • — PayPal


Πλεονεκτήματα
 • — Χαμηλές τιμές
 • — Ειδοποιήσεις με SMS
 • — Επιστροφές & αλλαγές
 • — Όλοι οι τρόποι πληρωμών
 • — Χαμηλό κόστος αποστολών


 

Θέ­λε­τε να κά­νε­τε την προ­πό­νη­σή σας πιο εν­δια­φέ­ρου­σα, πιο διασκε­δα­στι­κή και πιο α­πο­δο­τι­κή; Μπο­ρεί­τε να φα­νταστεί­τε έ­ναν α­γώ­να μπά­σκετ με δύ­ο μπά­λες; Έ­ναν α­γώ­να ό­που οι δύ­ο ο­μά­δες μπορούν να σκο­ρά­ρουν σε ό­ποιο κα­λά­θι θέ­λουν; Έ­να α­γώ­να baseball στο γή­πε­δο του μπά­σκετ στον ο­ποί­ο οι α­θλη­τές ε­ξα­σκούν δε­ξιό­τη­τες του μπά­σκετ; Πώς θα αλ­λά­ξε­τε έ­να παι­χνί­δι «μο­νό» για να ε­ξα­σκη­θεί η πε­ρι­φε­ρεια­κή ό­ρα­ση των παι­κτών και η ε­τοι­μό­τη­τά τους για με­τά­βα­ση α­πό την ά­μυ­να στην ε­πί­θε­ση; Πώς θα ε­ξα­σκή­σε­τε τη δε­ξιό­τη­τα των παι­κτών να α­ντι­δρούν σω­στά και γρή­γο­ρα σε α­πρό­σμε­νες κα­τα­στά­σεις στον α­γώ­να;

Οι συγ­γρα­φείς πα­ρου­σιά­ζουν 50 παι­χνί­δια με τα ο­ποί­α ε­ξα­σκού­νται βα­σι­κές και σύν­θε­τες δε­ξιό­τη­τες του μπά­σκετ. Τα παι­χνί­δια εί­ναι πο­λύ δια­σκε­δα­στι­κά και θα δώ­σουν ζω­ντά­νια στην προ­πό­νη­ση και στη δι­δα­σκα­λί­α του μπά­σκετ. Ταυ­τό­χρο­να, ό­μως, ε­ξα­σκούν συ­γκε­κρι­μέ­νες και πο­λύ ση­μα­ντι­κές δε­ξιό­τη­τες του μπάσκετ. Τα παι­χνί­δια μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα: α­πό α­κα­δη­μί­ες μπά­σκετ και ε­ρα­σι­τέ­χνες μέ­χρι ε­παγ­γελ­ματί­ες α­θλη­τές. Στο βι­βλί­ο, ε­πί­σης, πε­ρι­γρά­φε­ται έ­να μο­ντέ­λο πέ­ντε στα­δί­ων α­νά­πτυ­ξης του κα­λα­θο­σφαι­ρι­στή και οι δε­ξιό­τη­τες που πρέ­πει να α­να­πτυ­χθούν σε κά­θε στάδιο, α­πό τις πιο α­πλές ως τις πιο σύν­θε­τες ό­πως η προ­σαρ­μο­γή στην ο­μά­δα και η λή­ψη σω­στών α­πο­φά­σε­ων στον α­γώ­να. Κά­θε έ­να α­πό τα 50 παι­χνί­δια α­ντι­στοι­χεί σε έ­να στά­διο και στο­χεύ­ει στην α­νά­πτυ­ξη συ­γκε­κρι­μέ­νων δε­ξιο­τή­των. Ει­δι­κά προ­σαρ­μο­σμέ­να παι­χνί­δια προ­τεί­νο­νται για την α­νά­πτυ­ξη σημαντικών δε­ξιο­τή­των ό­πως, η σωστή ε­κτί­μη­ση των φά­σε­ων και η α­νά­πτυ­ξη σω­στών πρω­το­βου­λιών.

Για πρώ­τη φο­ρά στην μπα­σκε­τι­κή βι­βλιο­γρα­φί­α πα­ρου­σιά­ζο­νται α­σκή­σεις που στο­χεύ­ουν ει­δι­κά στην ε­ξά­σκη­ση των δε­ξιο­τή­των αυ­τών. Το βι­βλί­ο αυ­τό προ­σθέ­τει μί­α νέ­α διά­στα­ση στη δι­δα­σκα­λί­α του μπά­σκετ. Aπευ­θύ­νε­ται σε δι­δά­σκο­ντες της κα­λα­θο­σφαί­ρι­ση και προ­πο­νη­τές κά­θε ε­πι­πέ­δου, οι ο­ποί­οι θέ­λουν να εμπλου­τί­σουν τη σχε­τι­κή με την κα­λα­θο­σφαί­ρι­ση γνώ­ση και τα μα­θή­μα­τα τους με μια δια­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­γι­ση. Χρη­σι­μο­ποι­ή­στε το για να δώ­σε­τε με­γα­λύ­τε­ρη ποι­κι­λί­α στην προ­πό­νη­σή σας, να την κά­νε­τε πιο στο­χευ­μέ­νη και πιο ελ­κυ­στι­κή.

EAN:
960-8183-33-2
Αρ. σελίδων:
158
Διαστάσεις:
21 x 26
Εκδοτικός οίκος:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
Εξώφυλλο:
ΜΑΛΑΚΟ
Έτος έκδοσης:
2003
Συγγραφέας:
Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, Μάριος Γούδας
Find similar

Δε βρέθηκαν Κριτικές

Ίσως σας ενδιαφέρει
 • Νέες Αφίξεις
 • Δημοφιλή